en-Matematikai szavak, kifejezések angolul

20/03/2019

Íme néhány szó, kifejezés matekból, mely hasznos lehet, ha angolul tanulod a matekot.kamat = interest                                       kamatos kamat = compound interest

kapcsos zárójel = curly braces                     kerület = perimeter

kiegészítő szög = complementary angle.      kiemelés = multiply out

kifejezés = expression                                  kisebb = less than

kitevő = exponent                                        kivonás = subtraction

kocka = cube                                               kombináció = combination

komplex számok = complex numbers         konstans = constant

kordináta rendszer = coordinate system       kör = circle

körív = arc                                                     körülírt = circumscribed

közös nevező = common denominator         kúp = cone

kúpszeletek = conic sections                        aránypár = proportion

állítás = statement                       átfogó (derékszögű háromszög) = hypotenuse

átlag = average, mean                   átló = diagonal

átmérő = diameter                                  azonnosság = identity

befogó (derékszögű háromszög) = leg               behelyettesítés = evaluation

behelyettesítő módszer = substitution method       belső szorzat = dot product

bizonyítás = proof                                csúcs = vertex

csúcsok = vertices                                   csúcsszög = vertical angles

legalább = at least                                      legfeljebb = at most

legkisebb = least                                         legnagyobb = largest

logaritmus = logarithm                              definíció = definition

deltoid = kite                                            derékszög = right angle

derékszögű háromszög=right triangle    differenciál, integrálszámítás= calculus

egész szám = integer                                egybevágó = congruent

egyenes = line                                             egyenes = right

egyenes szög = straight angle                         egyenlet = equation

egyenletrendszer = system of equtions                egyenlő = equal

egyenlő oldalú háromszög = equilateral triangle  

egyenlő szárú háromszög = isosceles triangle.      egyenlőtlenség = inequality

egytagú = monomial                                    együttható = coefficient

elforgatás = rotation                                    elipszis = ellipse

magasság = height                                 magasságvonal = altitude

maradék = remainder                    maradék nélkül osztható = evenly divisible

másodfokú=quadratic   másodfokú egyenlet megoldóképlet=quadratic formula

mátrix = matrix (többes szám= matrices                   megoldás = solution

merőleges = perpendicular                                   metszés = intersection

mértani hely = locus

mértani (közép, sorozat) = geometric (mean, sequence)       módszer = method

műveletek sorrendje = order of operations.       elsőfokú = of first degree

valószínuség = probability                              valós szám = real number

váltó szög = alternate interior angles                       vektor = vector

vektor hossza = magnitude of vector, length of vector.      véges = finite

végtelen = infinity                                               vízszintes = horizontal

x-tengely = x axes                                                szabályos = regular

zárt = closed                                                         szakasz = segment

szakaszfelező merőleges = perpendicular bisector of the segment

szám = number, numeral                      számláló = numerator (often just top)

számegyenes = number line                               számológép = calculator

szár = arm                                                          százalék = percent

szélesség = width                                      szimmetria = symmetry

szorzat = product                                             szorzás = multiplication

szorzótényezo = factor                             szorzattá alakítás = factorization

szög = angle                                             szög szára = arm of an angle

eltolás = translation                                             elv = principle

intervallum = interval                                    irracionális = irrational

oldallapok = lateral faces                         oldalmagasság = slant height

origó = origin                                                       oszlop = column 

osztás = division                                                   osztó = divisor

iránytangens = slope                                      összeadás = addition

összege = sum of                                      exponenciális = exponential

geometria = geometry                                      gömb = sphere

gráf = graph                                                        tag = term

távolság = distance                                              tengely = axis

tengely körüli forgatás = rotation about an axis        terület = area

természetes alapú logaritmus = natural logarithm

természetes szám = natural number                     téglalap = rectangle

téglatest = cuboid                                                térfogat = volume

tétel = theorem                                          tizedes tört = decimal number

tizes alapú logaritmus = common logarithm.   tompa szög = obtuse angle

tört (szám) = fraction (rational number)            törtvonal = fraction line

trapéz = trapeze                                         trigonometria = trigonometry

tulajdonság = property                                 tükrözés = reflection

gúla = pyramid                                              parabola = parabola

paralelogramma = parallelogram                      páratlan = odd

párhuzamos = parallel                                         páros = even 

permutáció = permutation           Pitagorasz-tétel = Pythagorean Theorem

pont = point                           pozitív egész = counting number, positive integer

harmadfokú = cubic                                       háromszög = triangle

három tagú = trinomial                                       hasáb = prism

húr = chord                                               hasonlóság = similarity

hatvány = power                                           hiperbola = hyperbola

hányados = quotient                                 hegyes szög = acute angle

henger = cylinder                                         hosszúság = length

húrnégyszög = cyclic quadrilateral            értékkészlet = range

érintő = tangent                                                   érték = value

érintési pont = point of tangency                 értelmezési tartomány = domain

folytonos = continuous                                  félegyenes = ray

felszín = surface, surface area                          függvény = function

ferde = oblique                                                      fok = degree

nagyobb = greater than                                  nevező = denominator

négyszög = quadrilateral                                 négyzet = squared

négyzeten = square                                    négyzetgyök = square root

rombusz = rhombus                                       racionális = rational

sík = plane                                                             sugár = radius

sor = series                                                        sorozat = sequence